Registerbeskrivning

Enligt Personuppgiftslagen 22.4.1999/523 10 §

Registeransvarig

Sparbanksförbundet anl
FO-nummer: 0117011-6
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”organisatör”)

Kontaktperson i frågor som berör registret

Outi Piipari
Sparbanksförbundet anl
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Registrets namn

Goda gärningar – förslag till donationsobjekt

Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte att användas för marknadsföringsändamål. Uppgifterna används endast ifall organisatören behöver tilläggsuppgifter om donationsobjekten. Alla personuppgifter som har sparats i registret kommer att raderas omedelbart efter att förslagen på donationsobjekt har levererats till de lokala Sparbankerna och efter att de valt sina donationsobjekt för år 2022.

Registrets innehåll

I registret samlas den information som personen själv har fyllt i: för- och efternamn och telefonnummer.

Regelrätta informationskällor

Persondata för registret samlas endast via webbformulär.

Utlämning av information

Personuppgifterna ges inte ut till en tredje part.

Utlämning av information utanför EU eller EES

Uppgifterna i registret överförs inte till områden utanför EU eller EES.

Principer för datasäkerhet

Uppgifterna i registret förvaras ändamålsenligt på en skyddad server, som endast på förhand utvalda personer har tillgång till. Alla personuppgifter som har sparats i registret kommer att raderas omedelbart efter att förslagen på donationsobjekt har levererats till de lokala Sparbankerna och efter att de valt sina donationsobjekt för år 2022.